REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie https://pankobido.pl/regulamin, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta oraz jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE POJĘĆ
1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także ogólne zasady świadczenia tych usług i korzystania z nich, warunki rezerwacji Zabiegów, realizacji Szkoleń, a także nabywania Produktów, Pakietów i Voucherów oraz zawierania związanych z nimi umów, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Klient : osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu
Konsument: konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, będący osobą pełnoletnią
Konto Klienta : uruchomiony przez Usługodawcę na rzecz Klienta panel, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta
Koszyk: element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, Pakiety, Vouchery lub Rezerwacje, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia
Pakiet: pakiet dwóch lub więcej Zabiegów, wykonywanych przez określonego współpracownika Studia Zabiegowego, o ustalonej wartości oraz terminie ważności
Produkt: produkty i akcesoria kosmetyczne. Informacja o aktualnej liście dostępnych Produktów znajduje się na podstronie https://pankobido.pl/sklepik/
Regulamin: niniejszy regulamin
Rezerwacje: Rezerwacja Szkolenia i Rezerwacja Zabiegu
Rezerwacja Szkolenia: rezerwacja Szkolenia dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Serwisu
– Rezerwacja Zabiegu: rezerwacja Zabiegu dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Serwisu
Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem https://pankobido.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Rezerwacji, oraz nabywania Produktów, Pakietów lub Voucherów
Studio Zabiegowe: Studio Terapii Manualnych Twarzy prowadzone przez Usługodawcę w Warszawie pod adresem Krucza 13/18 lub Królowej Marysieńki 20/2
Szkolenie: szkolenie Kobido Up, Kobido Master, Kinesio Body Up organizowane i przeprowadzane przez uprawnionego współpracownika Usługodawcy. Zakresy poszczególnych Szkoleń, czas ich trwania, terminy, osoby prowadzące i lokalizacje zostały określone w Serwisie (zakładka: Szkolenia)
Usługa: usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu określone w § 4 ust. 1 Regulaminu
Usługodawca: STMT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000945666, o numerze NIP 9512532992
Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktów, Pakietów lub Voucherów zawarta na odległość pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
Voucher: voucher prezentowy na Zabieg, serię Zabiegów lub Szkolenie o określonej wartości oraz określonym terminie ważności
Zabieg: autorski zabieg masażu Kobido Up wykonywany przez uprawnionego współpracownika Studia Zabiegowego. Szczegółowy opis Zabiegu, w tym warunki jego wykonania, elementy składowe oraz zakładane rezultaty, a także osoba wykonująca Zabieg zostały określone w Serwisie (zakładka: Zabiegi)
Newsletter: usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu

§ 2.
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Klient korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług, musi zaakceptować Regulamin udostępniony w Serwisie i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności odrębnego jej sporządzania. Każdy Klient, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Klient, który zawarł umowę o prowadzenie Konta Klienta może rozwiązać tę umowę w każdym czasie, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Każdy z Klientów zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfiką Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących prowadzić w błąd oraz do nie podawania w ramach nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich w przypadku, gdy nie jest uprawniony do wyrażenia zgody w imieniu osoby, której dane podaje.
5. Zabronione jest ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie jego kodu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy lub innych Klientów.
§ 3.
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu prawidłowego korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu, wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,
b. aktywny adres e-mail.
2. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem komputera wymagane są:
a. aktualna wersja przeglądarki internetowej,
b. dostęp do Internetu.
3. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu mobilnym wymagany jest system Android, iOS bądź Microsoft, zaktualizowane do najnowszych wersji.
4. Usługodawca nie gwarantuje poprawności i skuteczności świadczonej Usługi w przypadku, gdy nie zostaną spełnione minimalne wymogi oraz zalecenia określone w ust. 1.
5. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania i zarządzania plikami cookies określa Polityka Prywatności dostępna na podstronie https://pankobido.pl/polityka-prywatnosci-2/.
6. Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, świadczenie Usług może wiązać się z ryzykiem, które Klient akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Klient powinien we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, upewnić się czy jego środowisko informatyczne jest odpowiednio zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem.
§ 4.
RODZAJE USŁUG

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje następujące Usługi:
1) usługi odpłatne:
a) możliwość dokonania Rezerwacji Zabiegu;
b) możliwość dokonywania Rezerwacji Szkolenia;
c) możliwość zakupu Produktu;
d) możliwość zakupu Vouchera lub Pakietu.
2) usługi nieodpłatne
a) formularz kontaktowy
b) prowadzenie Konta Klienta
c) newsletter
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 5.
REZERWACJA ZABIEGU
1. Przedmiotem umowy Rezerwacji Zabiegu zawieranej między Usługodawcą, a Klientem jest rezerwacja wybranego przez Klienta Zabiegu, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Na stronie Serwisu przy każdym Zabiegu znajduje się jego opis, dookreślający warunki danego Zabiegu, w tym jego cenę, wysokość opłaty rezerwacyjnej, a także wskazanie osoby przeprowadzającej Zabieg.
3. W celu Rezerwacji Zabiegu Klient powinien:
a) dodać do Koszyka wybrany przez siebie Zabieg realizowany przez określonego współpracownika Usługodawcy, z listy dostępnych aktualnie za pośrednictwem Serwisu,
b) uzupełnić prawidłowo dane, o jakie Usługodawca będzie odpytywał w procesie Rezerwacji Zabiegu, potrzebne do jej realizacji,
c) złożyć niezbędne zgody i oświadczenia wymagane do Rezerwacji Zabiegu w tym:
i. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do określenia możliwości wykonania Zabiegu, w tym danych o stanie zdrowia,
ii. zapoznać się z treścią Regulaminu,
iii. zapoznać się z Polityką Prywatności w tym z informacją o ochronie danych osobowych,
d) dokonać opłaty rezerwacyjnej z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie metod płatności.
4. Do skutecznej Rezerwacji Zabiegu dochodzi z chwilą otrzymania przez Usługodawcę opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości.
5. W trakcie dokonywania Rezerwacji Zabiegu – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych dotyczących Zabiegu (wybór osoby wykonującej Zabieg, liczba Zabiegów), jak również co do formy płatności, a także rezygnacji z dokonywania Rezerwacji Zabiegu.
6. Niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji Zabiegu, Usługodawca przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji Zabiegu wraz z formularzem odstąpienia oraz kontaktuje się z Klientem, na wskazany w formularzu rezerwacyjnym numer telefonu w celu ustalenia daty wykonania Zabiegu.
7. Zabieg jest wykonywany w ustalonym z Klientem terminie. Miejscem wykonania Zabiegu jest uzgodnione z Klientem Studio Zabiegowe.
8. Klient ma prawo odwołania lub zmiany ustalonego terminu Zabiegu lub osoby wykonującej Zabieg:
a) na 48 godzin przed ustalonym terminem w przypadku, gdy jest to pierwszy Zabieg danego Klienta realizowany przez Usługodawcę lub
b) na 24 godziny przed ustalonym terminem w przypadku gdy jest to drugi lub kolejny Zabieg danego Klienta.
• W celu zmiany terminu Zabiegu Klient powinien skontaktować się ze Studiem Zabiegowym drogą telefoniczną na numer telefonu: +48 793 838 390, ­­ , e-mailem na adres: biuro@pankobido.pl lub osobiście.
9. W przypadku braku odwołania lub zmiany zarezerwowanego terminu Zabiegu przed upływem terminu wskazanego w ust. 8 powyżej, Zabieg ten uznaje się za wykonany.
10. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Rezerwacji Zabiegu na zasadach określonych w § 12.
§ 6.
UMOWA O REZERWACJĘ SZKOLENIA
1. Przedmiotem umowy o Rezerwację Szkolenia zawieranej między Usługodawcą, a Klientem jest rezerwacja udziału Klienta w organizowanym i prowadzonym przez Usługodawcę Szkoleniu, na zasadach określonych w Regulaminie. Klient wybiera rodzaj, termin i lokalizację Szkolenia spośród udostępnionych w Serwisie.
2. W celu Rezerwacji Szkolenia Klient powinien:
a) dodać do Koszyka wybrane przez siebie Szkolenie, z listy Szkoleń dostępnych aktualnie za pośrednictwem Serwisu,
b) uzupełnić prawidłowo dane, o jakie Usługodawca będzie odpytywał w procesie zawarcia umowy, potrzebne do realizacji Szkolenia,
c) złożyć niezbędne zgody i oświadczenia wymagane do zawarcia umowy o Rezerwację Szkolenia w tym:
i. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do określenia możliwości uczestnictwa w Szkoleniu, w tym danych o stanie zdrowia,
ii. zapoznać się z treścią Regulaminu,
iii. zapoznać się z Polityką Prywatności w tym z informacją o ochronie danych osobowych,
d) dokonać opłaty rezerwacyjnej z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie metod płatności.
3. Do skutecznej Rezerwacji Szkolenia dochodzi z chwilą otrzymania przez Usługodawcę opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości.
4. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych dotyczących wybranego Szkolenia, jak również co do formy płatności, a także rezygnacji z zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po Rezerwacji Szkolenia, Usługodawca przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji Szkolenia wraz z formularzem odstąpienia.
6. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Rezerwacji Szkolenia na zasadach określonych w § 12.
7. W razie braku możliwości udziału Klienta w Szkoleniu w terminie określonym w umowie o realizację Szkolenia, Klient będący Konsumentem ma prawo;
a) rezygnacji z udziału w Szkoleniu. Koszt rezygnacji z Rezerwacji Szkolenia jest uzależniony od okresu pozostałego do terminu Szkolenia:
i. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia do 60 dni przed datą Szkolenia Usługodawca zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Klienta informacji o rezygnacji ze Szkolenia pełną kwotę opłaty rezerwacyjnej;
ii. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia w okresie od 59-go do 45-go dnia przed datą Szkolenia Usługodawca zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Klienta informacji o rezygnacji ze Szkolenia 60% kwoty opłaty rezerwacyjnej tj. kwotę 300 zł.;
iii. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia w okresie od 44-go do 30-go dnia przed datą Szkolenia Usługodawca zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Klienta informacji o rezygnacji ze Szkolenia kwotę 20% kwoty opłaty rezerwacyjnej tj. kwotę 100 zł.;
iv. w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia w okresie krótszym niż 30 dni przed datą Szkolenia opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi;
b) zmiany ustalonego terminu Szkolenia spośród terminów dostępnych, wskazanych w Serwisie. Informację o braku możliwości udziału w Szkoleniu w wybranym terminie Klient zobowiązany jest przekazać do Usługodawcy nie później niż na 60 dni przed terminem Szkolenia. Po przekazaniu przez Klienta informacji o braku możliwości udziału w Szkoleniu w określonym w umowie o realizację Szkolenia terminie, Usługodawca poinformuje Klienta o dostępnych terminach Szkoleń, w których Klient może uczestniczyć W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zmiany terminu Szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo rezygnacji ze Szkolenia na zasadach określonych w pkt. a) powyżej.
8. Zawarcie umowy o realizację Szkolenia umożliwia udział w Szkoleniu wyłącznie Klientowi, który zawarł umowę.
§ 7.
UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU, PAKIETU LUB VOUCHERA
1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Usługodawcą, a Klientem jest sprzedaż Produktów, Pakietów lub Voucherów wybranych przez Klienta spośród udostępnionych w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien:
a) dodać do Koszyka wybrany przez siebie Produkt, Pakiet lub Voucher, z listy dostępnych aktualnie za pośrednictwem Serwisu,
b) uzupełnić prawidłowo dane, o jakie Usługodawca będzie odpytywał w procesie zawarcia umowy, potrzebne do realizacji Umowy Sprzedaży,
c) złożyć niezbędne zgody i oświadczenia wymagane do zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym:
i. zapoznać się z treścią Regulaminu,
ii. zapoznać się z Polityką Prywatności w tym z informacją o ochronie danych osobowych,
c) dokonać zapłaty ceny Produktu, Pakietu lub Vouchera w pełnej wysokości z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie metod płatności.
3. Do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez ­­­Usługodawcę zapłaty za wybrany Produkt, Pakiet lub Voucher w pełnej wysokości.
4. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych dotyczących wybranego Produktu, Pakietu lub Vouchera, jak również co do formy płatności, a także rezygnacji ze składania zamówienia.
5. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, Usługodawca przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z wzorem odstąpienia od zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Usługodawca realizuje dostawę Produktu na terytorium Europy. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia zamieszczona została w Serwisie. Usługodawca dokonuje wysyłki Produktów:
a) paczkomatami InPost (w przypadku przesyłek realizowanych na terytorium RP) – koszt przesyłki wynosi 17 zł, dla zamówień powyżej 250 zł przesyłka jest bezpłatna.
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku przesyłek zagranicznych na terytorium Europy) – koszt przesyłki wynosi 60zł. Klient ma również możliwość wyboru opcji bezpłatnego odbioru zakupionego Produktu w Studiu Zabiegowym w godzinach pracy wybranego studia.
7. Zakupiony Voucher/ potwierdzenie zakupu Pakietu wysyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail.
8. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w § 12.
9. W wyznaczonym terminie ważności Vouchera/Pakietu Klient lub osoba wskazana jako osoba uprawniona do skorzystania z Vouchera powinni skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, dzwoniąc pod wskazany w Serwisie (https://pankobido.pl/kontakt/) numer i wybrać dogodny dla siebie termin Szkolenia na terenie Polski lub termin Zabiegu w Studio Zabiegowe. Lista dostępnych lokalizacji i terminów Szkoleń dostępna jest w Serwisie. W przypadku braku możliwości wykorzystania Vouchera/Pakietu w określonym terminie Klient może wystąpić do Usługodawcy o wydłużenie terminu ważności Vouchera/Pakietu.
10. Voucher może być zrealizowany wyłącznie przez osobę wskazaną przez Klienta w trakcie zawarcia Umowy Sprzedaży jako osoba uprawniona do realizacji Vouchera.
§ 8.
USŁUGA FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy.
2. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na rezygnacji z możliwości wysyłania zapytań do Usługodawcy.
§9.
USŁUGA PROWADZENIE KONTA KLIENTA

1. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych poniżej i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał w procesie rejestracji Konta Klienta, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
6. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§10.
USŁUGA NEWSLETTER

1.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce branżowej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2.Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
3.W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
a)skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b)złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
c)zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
d)aktywować przycisk „Zapisz się”,
e)posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
5.W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
6.Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
7.Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
8.Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter

§11.
PŁATNOŚCI

1. Dokonanie płatności może nastąpić za pomocą udostępnionych w Serwisie metod płatności.
2. Po wyborze sposobu płatności Klient może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
3. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
4. Klient przed dokonaniem płatności za usługi płatne może poprosić o wystawienie faktury poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w procesie realizacji zamówienia oraz podać dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia.
5. Po wykonaniu płatności i bez zastosowania się do ust. 3 powyżej, wnioski o wystawienie faktury nie będą obsługiwane.

§ 12.
CENY

1. Ceny w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Usługodawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Serwisie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen,
b) wprowadzania nowych cen,
c) wycofywania Produktów, Zabiegów, Szkoleń, Pakietów oraz Voucherów prezentowanych w Serwisie,
d) przeprowadzania promocji i dawania rabatów Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu, Zabiegu, Szkolenia, Pakietu oraz Vouchera.
4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Serwisu albo w regulaminie danej promocji.
5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu, Zabiegu, Szkolenia, Pakietu lub Vouchera obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, Zabiegu, Szkolenia, Pakietu lub Vouchera, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
6. Jeżeli Produkt, Zabieg, Szkolenie, Pakiet lub Voucher jest oferowany do sprzedaży w Serwisie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, Zabiegu, Szkolenia, Pakietu lub Vouchera, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Produktu, Zabiegu, Szkolenia, Pakietu lub Vouchera w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. Usługodawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców (wtyczki), aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.

§ 13.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, umowy Rezerwacji Szkolenia lub umowy Rezerwacji Zabiegu zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od:
a. daty odbioru Produktu, Pakietu lub Vouchera – w przypadku Umowy Sprzedaży;
b. daty potwierdzenia przez Usługodawcę zawarcia umowy Rezerwacji Szkolenia/Rezerwacji Zabiegu.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

2. W celu odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (listownie lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu przekazywany jest Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży/ umowy Rezerwacji Zabiegu lub Rezerwacji Szkolenia, na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Klient, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest zobowiązany do zwrócenia Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni.

4. Produkt należy odesłać na adres: ul. Królowej Marysieńki 20/2, Warszawa lub zwrócić do Studia Zabiegowego ul. Królowej Marysieńki 20/2 w godzinach jego pracy. Koszt zwrotu Produktu obciąża Klienta.

5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeśli wartość zwracanego Produktu uległa pomniejszeniu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, wartość zwracanej należności ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.

7. Prawo odstąpienia od umowy Rezerwacji Zabiegu/Rezerwacji Szkolenia nie przysługuje w następujących wypadkach:

a. jeżeli Zabieg lub Szkolenie zostały zrealizowane za wyraźną zgodą Klienta, po uprzednim poinformowaniu go, że po wykonaniu Zabiegu lub realizacji Szkolenia Klient utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. jeśli Produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§ 14.
REKLAMACJE

1. Klient w każdym czasie ma prawo złożyć reklamację w związku ze świadczeniem Usług.
2. Klient może przesłać reklamację:
a) drogą mailową na adres: kontakt@pankobido.pl
b) lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www. https://pankobido.pl/ na podstronie https://pankobido.pl/kontakt/
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres pocztowy – w przypadku, gdy Klient chce uzyskać odpowiedź na reklamację drogą pocztową,
b) opis przedmiotu reklamacji,
c) oczekiwania Klienta zgłaszającego reklamację,
d) numer rachunku bankowego – w przypadku oczekiwania zwrotu płatności,
e) preferowany sposób kontaktu z Klientem.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
5. O sposobie jej rozpatrzenia Klient będzie informowany drogą e-mailową, chyba że Klient zażąda odpowiedzi listownej.

§ 15.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej https://pankobido.pl/ na podstronie https://pankobido.pl/polityka-prywatnosci-2/

§ 16.
DANE KONTAKTOWE

1. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu e-mail: kontakt@pankobido.pl. Gwarantuje to zachowanie pisemnej formy korespondencji pomiędzy Klientem a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny, spełnia wymogi trwałego nośnika i umożliwia szybkie skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą.
2. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 666037306.
3. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 08:00-16:00.

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane za pośrednictwem Sklepu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.
2. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej https://pankobido.pl/ na podstronie https://pankobido.pl/regulamin/ w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.
4. Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują owszechnie obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa.