SPIS TREŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia określonych usług

V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Strona pankobido.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę pankobido.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę pankobido.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony pankobido.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin stanowi Umowę, zawieraną w momencie akceptacji warunków.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1.  FORMULARZ KONTAKTOWY „NAPISZ DO NAS” – formularz dostępny na Stronie pankobido.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – STMT sp. z o.o. Królowej Marysieńki 20/2 02-954 Warszawa, NIP: 9512532992, KRS: 0000945666 , adres poczty elektronicznej: sekretariatpankobido@gmail.com
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego napisz „DO NAS”, Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA OKREŚLONYCH USŁUG

 1.  Ze względu na specyfikę prowadzenia szkoleń, w niniejszym regulaminie szczegółowo omówiona zostanie kwestia dotycząca takich usług jak szkolenia Kobido Up, Master Kobido Up oraz Kinesio Body Up .
 2. Celem skorzystania z usługi ww. szkoleń, chcący skorzystać z usługi obowiązany jest do rezerwacji miejsca na kursie poprzez wpłacenie wpisowego.
 3. Wysokość wpisowego określona jest szczegółowo na stronie internetowej w zakładce określonego szkolenia Kobido Up, Master Kobido Up lub Kinesio Body Up.
 4. Wpłacenie wpisowego stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z określonej usługi (szkolenia) i stanowi ekwiwalent za dokonanie przez usługodawcę wpisu rezerwującego miejsce na danym szkoleniu.
 5. Wpisowe to pozostaje bezzwrotne w każdym wypadku, z zastrzeżeniem, że konsumentowi przysługuje 14-dniowe ustawowe prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 6. Wpłacenie wpisowego upoważnia chcącego skorzystać z usługi szkolenia do wybrania terminu i miejsca szkolenia dostępnych spośród wskazanych terminów i miejsc na stronie internetowej.
 7. Możliwa jest dwukrotna zmiana terminu i miejsca szkolenia, jednak nie póżniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku chęci zmiany terminu i miejsca szkolenia należy skontaktować się z usługodawcą telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres mailowy: sekretariatpankobido@gmail.com
 8. W przypadku niepojawienia się na szkoleniu lub chęci zmiany terminu szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia zaliczka przypada.
 9. Dokonanie wpłaty wpisowego umożliwia skorzystanie z usługi szkolenia przez 1 rok od daty wpłacenia wpisowego. Za datę wpłaty uważa się zlecenie przelewu przez usługobiorcę lub chcącego skorzystać z usługi szkolenia.
 10. W przypadku niewybrania terminu i miejsca szkolenia lub niewykorzystanie i nieskorzystanie z usługi szkolenia powoduje, że wpisowe przepada po czasie określonym w ww. punkcie 7, co realizuje bezzwrotność wpisowego.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatpankobido@gmail.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem pankobido.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością pankobido.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony pankobido.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony pankobido.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Istnieje możliwość zakupu produktów oferowanych przez Usługodawcę przez stronę pankobido.pl.
 2. Za zakupioną usługę Kupujący może zapłacić przez szybkie płatności TPay lub gotówką na miejscu.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.